247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Vũ Vương THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Vũ Vương:

Hóa võ nhập đạo, Đạp Hư Lăng Thần, ta chính là Vũ Vương chi Vương!

Mộ Hàn là một đứa con riêng bị bỏ rơi của Mộ gia Liệt Sơn Thành, đột nhiên Tử Hư Thần Cung xuất hiện , vì hắn mở ra kỳ dị thần thông đại đạo. Thần bí ngàn vạn Thiên Vực thế giới, từ từ bày ra...

Bác nào đã từng đọc truyện của Độc Du thì cũng rõ phong cách của tác giả, Vũ Vương cũng phải là ngoại lệ, nvc đi lên từ thấp rồi dần lên cao, tình tiết nhanh dồn dập, mạch truyện logic không kéo dài lê thê, đặc biệt là tính cách nvc không chịu cúi đầu vì thế truyện sẽ tràn ngập pk từ đấu đến cuối.

Giới thiệu:Đẳng cấp võ giả: Nhất trọng Ngoại Tráng, nhị trọng Nội Dưỡng, tam trọng Thực Khí, tứ trọng Đại Thông, ngũ trọng Yên Hà, lục trọng Bách Khiếu, thất trọng Ngọc Xu, bát trọng Không Cốc, cửu trọng Vũ Hóa.

Vũ Vương Chapters

Time uploaded
Chương 514 Dec-27-16
Chương 496 Dec-27-16
Chương 495 Dec-27-16
Chương 494 Dec-27-16
Chương 493 Dec-27-16
Chương 492 Dec-27-16
Chương 491 Dec-27-16
Chương 490 Dec-27-16
Chương 489 Dec-27-16
Chương 488 Dec-27-16
Chương 487 Dec-27-16
Chương 486 Dec-27-16
Chương 485 Dec-27-16
Chương 484 Dec-27-16
Chương 483 Dec-27-16
Chương 482 Dec-27-16
Chương 481 Dec-27-16
Chương 480 Dec-27-16
Chương 479 Dec-27-16
Chương 478 Dec-27-16
Chương 477 Dec-27-16
Chương 476 Dec-27-16
Chương 475 Dec-27-16
Chương 474 Dec-27-16
Chương 473 Dec-27-16
Chương 472 Dec-27-16
Chương 422 Dec-27-16
Chương 388 Dec-27-16
Chương 387 Dec-27-16
Chương 386 Dec-27-16
Chương 385 Dec-27-16
Chương 384 Dec-27-16
Chương 383 Dec-27-16
Chương 382 Dec-27-16
Chương 381 Dec-27-16
Chương 380 Dec-27-16
Chương 379 Dec-27-16
Chương 378 Dec-27-16
Chương 377 Dec-27-16
Chương 376 Dec-27-16
Chương 375 Dec-27-16
Chương 374 Dec-27-16
Chương 373 Dec-27-16
Chương 372 Dec-27-16
Chương 371 Dec-27-16
Chương 370 Dec-27-16
Chương 369 Dec-27-16
Chương 368 Dec-27-16
Chương 367 Dec-27-16
Chương 366 Dec-27-16
Chương 365 Dec-27-16
Chương 364 Dec-27-16
Chương 363 Dec-27-16
Chương 362 Dec-27-16
Chương 361 Dec-27-16
Chương 360 Dec-27-16
Chương 359 Dec-27-16
Chương 358 Dec-27-16
Chương 357 Dec-27-16
Chương 356 Dec-27-16
Chương 355 Dec-27-16
Chương 354 Dec-27-16
Chương 353 Dec-27-16
Chương 352 Dec-27-16
Chương 351 Dec-27-16
Chương 350 Dec-27-16
Chương 349 Dec-27-16
Chương 348 Dec-27-16
Chương 347 Dec-27-16
Chương 346 Dec-27-16
Chương 345 Dec-27-16
Chương 344 Dec-27-16
Chương 343 Dec-27-16
Chương 342 Dec-27-16
Chương 341 Dec-27-16
Chương 340 Dec-27-16
Chương 339 Dec-27-16
Chương 338 Dec-27-16
Chương 337 Dec-27-16
Chương 336 Dec-27-16
Chương 335 Dec-27-16
Chương 334 Dec-27-16
Chương 333 Dec-27-16
Chương 332 Dec-27-16
Chương 331 Dec-27-16
Chương 330 Dec-27-16
Chương 329 Dec-27-16
Chương 328 Dec-27-16
Chương 327 Dec-27-16
Chương 326 Dec-27-16
Chương 325 Dec-27-16
Chương 324 Dec-27-16
Chương 323 Dec-27-16
Chương 322 Dec-27-16
Chương 321 Dec-27-16
Chương 320 Dec-27-16
Chương 319 Dec-27-16
Chương 318 Dec-27-16
Chương 317 Dec-27-16
Chương 316 Dec-27-16
Chương 315 Dec-27-16
Chương 314 Dec-27-16
Chương 313 Dec-27-16
Chương 312 Dec-27-16
Chương 311 Dec-27-16
Chương 310 Dec-27-16
Chương 309 Dec-27-16
Chương 308 Dec-27-16
Chương 307 Dec-27-16
Chương 306 Dec-27-16
Chương 305 Dec-27-16
Chương 304 Dec-27-16
Chương 303 Dec-27-16
Chương 302 Dec-27-16
Chương 301 Dec-27-16
Chương 300 Dec-27-16
Chương 299 Dec-27-16
Chương 298 Dec-27-16
Chương 297 Dec-27-16
Chương 296 Dec-27-16
Chương 295 Dec-27-16
Chương 294 Dec-27-16
Chương 293 Dec-27-16
Chương 292 Dec-27-16
Chương 291 Dec-27-16
Chương 290 Dec-27-16
Chương 289 Dec-27-16
Chương 288 Dec-27-16
Chương 287 Dec-27-16
Chương 286 Dec-27-16
Chương 285 Dec-27-16
Chương 284 Dec-27-16
Chương 283 Dec-27-16
Chương 282 Dec-27-16
Chương 281 Dec-27-16
Chương 280 Dec-27-16
Chương 279 Dec-27-16
Chương 278 Dec-27-16
Chương 277 Dec-27-16
Chương 276 Dec-27-16
Chương 275 Dec-27-16
Chương 274 Dec-27-16
Chương 273 Dec-27-16
Chương 272 Dec-27-16
Chương 271 Dec-27-16
Chương 270 Dec-27-16
Chương 269 Dec-27-16
Chương 268 Dec-27-16
Chương 267 Dec-27-16
Chương 266 Dec-27-16
Chương 265 Dec-27-16
Chương 264 Dec-27-16
Chương 263 Dec-27-16
Chương 262 Dec-27-16
Chương 261 Dec-27-16
Chương 260 Dec-27-16
Chương 259 Dec-27-16
Chương 258 Dec-27-16
Chương 257 Dec-27-16
Chương 256 Dec-27-16
Chương 255 Dec-27-16
Chương 254 Dec-27-16
Chương 253 Dec-27-16
Chương 252 Dec-27-16
Chương 251 Dec-27-16
Chương 250 Dec-27-16
Chương 249 Dec-27-16
Chương 248 Dec-27-16
Chương 247 Dec-27-16
Chương 246 Dec-27-16
Chương 245 Dec-27-16
Chương 244 Dec-27-16
Chương 243 Dec-27-16
Chương 242 Dec-27-16
Chương 241 Dec-27-16
Chương 240 Dec-27-16
Chương 239 Dec-27-16
Chương 238 Dec-27-16
Chương 237 Dec-27-16
Chương 236 Dec-27-16
Chương 235 Dec-27-16
Chương 234 Dec-27-16
Chương 233 Dec-27-16
Chương 232 Dec-27-16
Chương 231 Dec-27-16
Chương 230 Dec-27-16
Chương 229 Dec-27-16
Chương 228 Dec-27-16
Chương 227 Dec-27-16
Chương 226 Dec-27-16
Chương 225 Dec-27-16
Chương 224 Dec-27-16
Chương 223 Dec-27-16
Chương 222 Dec-27-16
Chương 221 Dec-27-16
Chương 220 Dec-27-16
Chương 219 Dec-27-16
Chương 218 Dec-27-16
Chương 217 Dec-27-16
Chương 216 Dec-27-16
Chương 215 Dec-27-16
Chương 214 Dec-27-16
Chương 213 Dec-27-16
Chương 212 Dec-27-16
Chương 211 Dec-27-16
Chương 210 Dec-27-16
Chương 209 Dec-27-16
Chương 208 Dec-27-16
Chương 207 Dec-27-16
Chương 206 Dec-27-16
Chương 205 Dec-27-16
Chương 204 Dec-27-16
Chương 203 Dec-27-16
Chương 202 Dec-27-16
Chương 201 Dec-27-16
Chương 200 Dec-27-16
Chương 199 Dec-27-16
Chương 198 Dec-27-16
Chương 197 Dec-27-16
Chương 196 Dec-27-16
Chương 195 Dec-27-16
Chương 194 Dec-27-16
Chương 193 Dec-27-16
Chương 192 Dec-27-16
Chương 191 Dec-27-16
Chương 190 Dec-27-16
Chương 189 Dec-27-16
Chương 188 Dec-27-16
Chương 187 Dec-27-16
Chương 186 Dec-27-16
Chương 185 Dec-27-16
Chương 184 Dec-27-16
Chương 183 Dec-27-16
Chương 182 Dec-27-16
Chương 181 Dec-27-16
Chương 180 Dec-27-16
Chương 179 Dec-27-16
Chương 178 Dec-27-16
Chương 177 Dec-27-16
Chương 176 Dec-27-16
Chương 175 Dec-27-16
Chương 174 Dec-27-16
Chương 173 Dec-27-16
Chương 172 Dec-27-16
Chương 171 Dec-27-16
Chương 170 Dec-27-16
Chương 169 Dec-27-16
Chương 168 Dec-27-16
Chương 167 Dec-27-16
Chương 166 Dec-27-16
Chương 165 Dec-27-16
Chương 164 Dec-27-16
Chương 163 Dec-27-16
Chương 162 Dec-27-16
Chương 161 Dec-27-16
Chương 160 Dec-27-16
Chương 159 Dec-27-16
Chương 158 Dec-27-16
Chương 157 Dec-27-16
Chương 156 Dec-27-16
Chương 155 Dec-27-16
Chương 154 Dec-27-16
Chương 153 Dec-27-16
Chương 152 Dec-27-16
Chương 151 Dec-27-16
Chương 150 Dec-27-16
Chương 149 Dec-27-16
Chương 148 Dec-27-16
Chương 147 Dec-27-16
Chương 146 Dec-27-16
Chương 145 Dec-27-16
Chương 144 Dec-27-16
Chương 143 Dec-27-16
Chương 142 Dec-27-16
Chương 141 Dec-27-16
Chương 140 Dec-27-16
Chương 139 Dec-27-16
Chương 138 Dec-27-16
Chương 137 Dec-27-16
Chương 136 Dec-27-16
Chương 135 Dec-27-16
Chương 134 Dec-27-16
Chương 133 Dec-27-16
Chương 132 Dec-27-16
Chương 131 Dec-27-16
Chương 130 Dec-27-16
Chương 129 Dec-27-16
Chương 128 Dec-27-16
Chương 127 Dec-27-16
Chương 126 Dec-27-16
Chương 125 Dec-27-16
Chương 124 Dec-27-16
Chương 123 Dec-27-16
Chương 122 Dec-27-16
Chương 121 Dec-27-16
Chương 120 Dec-27-16
Chương 119 Dec-27-16
Chương 118 Dec-27-16
Chương 117 Dec-27-16
Chương 116 Dec-27-16
Chương 115 Dec-27-16
Chương 114 Dec-27-16
Chương 113 Dec-27-16
Chương 112 Dec-27-16
Chương 111 Dec-27-16
Chương 110 Dec-27-16
Chương 109 Dec-27-16
Chương 108 Dec-27-16
Chương 107 Dec-27-16
Chương 106 Dec-27-16
Chương 105 Dec-27-16
Chương 104 Dec-27-16
Chương 103 Dec-27-16
Chương 102 Dec-27-16
Chương 101 Dec-27-16
Chương 100 Dec-27-16
Chương 99 Dec-27-16
Chương 98 Dec-27-16
Chương 97 Dec-27-16
Chương 96 Dec-27-16
Chương 95 Dec-27-16
Chương 94 Dec-27-16
Chương 93 Dec-27-16
Chương 92 Dec-27-16
Chương 91 Dec-27-16
Chương 90 Dec-27-16
Chương 89 Dec-27-16
Chương 88 Dec-27-16
Chương 87 Dec-27-16
Chương 86 Dec-27-16
Chương 85 Dec-27-16
Chương 84 Dec-27-16
Chương 83 Dec-27-16
Chương 82 Dec-27-16
Chương 81 Dec-27-16
Chương 80 Dec-27-16
Chương 79 Dec-27-16
Chương 78 Dec-27-16
Chương 77 Dec-27-16
Chương 76 Dec-27-16
Chương 75 Dec-27-16
Chương 74 Dec-27-16
Chương 73 Dec-27-16
Chương 72 Dec-27-16
Chương 71 Dec-27-16
Chương 70 Dec-27-16
Chương 69 Dec-27-16
Chương 68 Dec-27-16
Chương 67 Dec-27-16
Chương 66 Dec-27-16
Chương 65 Dec-27-16
Chương 64 Dec-27-16
Chương 63 Dec-27-16
Chương 62 Dec-27-16
Chương 61 Dec-27-16
Chương 60 Dec-27-16
Chương 59 Dec-27-16
Chương 58 Dec-27-16
Chương 57 Dec-27-16
Chương 56 Dec-27-16
Chương 55 Dec-27-16
Chương 54 Dec-27-16
Chương 53 Dec-27-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị