247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Chung Cực Truyền Thừa THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Chung Cực Truyền Thừa:

Nguồn: Bàn Long Hội

Truyện kể về Lâm Dịch, năm 15 tuổi Lâm Dịch phá vỡ Hưu Môn trở thành thiên tài đứng thứ 5 trong suốt lịch sử đại lục kể từ sau hoàng đế khai quốc.. Thân mang cả thiên phú về thể thuật (Chiến sĩ) lẫn dị năng giả (ma pháp).

Cấp độ:

- Bát Môn chiến sĩ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bát môn bao gồm: "Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai".

- Dị năng giả chỉ cần một ý niệm cũng khiến cho thiên địa biến sắc, ngũ hành thuật giả bao gồm: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ".

Chung Cực Truyền Thừa Chapters

Time uploaded
.... Jan-02-17
.... Jan-02-17
Chương 967 : Jan-02-17
Chương 877 Jan-02-17
Chương 876 Jan-02-17
Chương 875 Jan-02-17
Chương 874 Jan-02-17
Chương 873 Jan-02-17
Chương 872 Jan-02-17
Chương 871 Jan-02-17
Chương 870 Jan-02-17
Chương 869 Jan-02-17
Chương 868 Jan-02-17
Chương 867 Jan-02-17
Chương 866 Jan-02-17
Chương 865 Jan-02-17
Chương 864 Jan-02-17
Chương 863 Jan-02-17
Chương 862 Jan-02-17
Chương 861 Jan-02-17
Chương 860 Jan-02-17
Chương 859 Jan-02-17
Chương 858 Jan-02-17
Chương 857 Jan-02-17
Chương 856 Jan-02-17
Chương 855 Jan-02-17
Chương 854 Jan-02-17
Chương 853 Jan-02-17
Chương 852 Jan-02-17
Chương 851 Jan-02-17
Chương 850 Jan-02-17
Chương 849 Jan-02-17
Chương 848 Jan-02-17
Chương 847 Jan-02-17
Chương 846 Jan-02-17
Chương 845 Jan-02-17
Chương 844 Jan-02-17
Chương 843 Jan-02-17
Chương 842 Jan-02-17
Chương 841 Jan-02-17
Chương 840 Jan-02-17
Chương 839 Jan-02-17
Chương 838 Jan-02-17
Chương 837 Jan-02-17
Chương 836 Jan-02-17
Chương 835 Jan-02-17
Chương 834 Jan-02-17
Chương 833 Jan-02-17
Chương 832 Jan-02-17
Chương 831 Jan-02-17
Chương 830 Jan-02-17
Chương 829 Jan-02-17
Chương 828 Jan-02-17
Chương 827 Jan-02-17
Chương 826 Jan-02-17
Chương 825 Jan-02-17
Chương 824 Jan-02-17
Chương 823 Jan-02-17
Chương 822 Jan-02-17
Chương 821 Jan-02-17
Chương 820 Jan-02-17
Chương 819 Jan-02-17
Chương 818 Jan-02-17
Chương 817 Jan-02-17
Chương 816 Jan-02-17
Chương 815 Jan-02-17
Chương 814 Jan-02-17
Chương 813 Jan-02-17
Chương 812 Jan-02-17
Chương 811 Jan-02-17
Chương 810 Jan-02-17
Chương 809 Jan-02-17
Chương 808 Jan-02-17
Chương 807 Jan-02-17
Chương 806 Jan-02-17
Chương 805 Jan-02-17
Chương 804 Jan-02-17
Chương 803 Jan-02-17
Chương 802 Jan-02-17
Chương 801 Jan-02-17
Chương 800 Jan-02-17
Chương 799 Jan-02-17
Chương 798 Jan-02-17
Chương 797 Jan-02-17
Chương 796 Jan-02-17
Chương 795 Jan-02-17
Chương 794 Jan-02-17
Chương 793 Jan-02-17
Chương 792 Jan-02-17
Chương 791 Jan-02-17
Chương 790 Jan-02-17
Chương 789 Jan-02-17
Chương 788 Jan-02-17
Chương 787 Jan-02-17
Chương 786 Jan-02-17
Chương 785 Jan-02-17
Chương 784 Jan-02-17
Chương 783 Jan-02-17
Chương 782 Jan-02-17
Chương 781 Jan-02-17
Chương 780 Jan-02-17
Chương 779 Jan-02-17
Chương 778 Jan-02-17
Chương 777 Jan-02-17
Chương 776 Jan-02-17
Chương 775 Jan-02-17
Chương 774 Jan-02-17
Chương 773 Jan-02-17
Chương 772 Jan-02-17
Chương 771 Jan-02-17
Chương 770 Jan-02-17
Chương 769 Jan-02-17
Chương 768 Jan-02-17
Chương 767 Jan-02-17
Chương 766 Jan-02-17
Chương 765 Jan-02-17
Chương 764 Jan-02-17
Chương 763 Jan-02-17
Chương 762 Jan-02-17
Chương 761 Jan-02-17
Chương 760 Jan-02-17
Chương 759 Jan-02-17
Chương 758 Jan-02-17
Chương 757 Jan-02-17
Chương 756 Jan-02-17
Chương 755 Jan-02-17
Chương 754 Jan-02-17
Chương 753 Jan-02-17
Chương 752 Jan-02-17
Chương 751 Jan-02-17
Chương 750 Jan-02-17
Chương 749 Jan-02-17
Chương 748 Jan-02-17
Chương 747 Jan-02-17
Chương 746 Jan-02-17
Chương 745 Jan-02-17
Chương 744 Jan-02-17
Chương 743 Jan-02-17
Chương 742 Jan-02-17
Chương 741 Jan-02-17
Chương 740 Jan-02-17
Chương 739 Jan-02-17
Chương 738 Jan-02-17
Chương 737 Jan-02-17
Chương 736 Jan-02-17
Chương 735 Jan-02-17
Chương 734 Jan-02-17
Chương 733 Jan-02-17
Chương 732 Jan-02-17
Chương 731 Jan-02-17
Chương 730 Jan-02-17
Chương 729 Jan-02-17
Chương 728 Jan-02-17
Chương 727 Jan-02-17
Chương 726 Jan-02-17
Chương 725 Jan-02-17
Chương 724 Jan-02-17
Chương 723 Jan-02-17
Chương 722 Jan-02-17
Chương 721 Jan-02-17
Chương 720 Jan-02-17
Chương 719 Jan-02-17
Chương 718 Jan-02-17
Chương 717 Jan-02-17
Chương 716 Jan-02-17
Chương 715 Jan-02-17
Chương 714 Jan-02-17
Chương 713 Jan-02-17
Chương 712 Jan-02-17
Chương 711 Jan-02-17
Chương 710 Jan-02-17
Chương 709 Jan-02-17
Chương 708 Jan-02-17
Chương 707 Jan-02-17
Chương 706 Jan-02-17
Chương 705 Jan-02-17
Chương 704 Jan-02-17
Chương 703 Jan-02-17
Chương 702 Jan-02-17
Chương 701 Jan-02-17
Chương 700 Jan-02-17
Chương 699 Jan-02-17
Chương 698 Jan-02-17
Chương 697 Jan-02-17
Chương 696 Jan-02-17
Chương 695 Jan-02-17
Chương 694 Jan-02-17
Chương 693 Jan-02-17
Chương 692 Jan-02-17
Chương 691 Jan-02-17
Chương 690 Jan-02-17
Chương 689 Jan-02-17
Chương 688 Jan-02-17
Chương 687 Jan-02-17
Chương 686 Jan-02-17
Chương 685 Jan-02-17
Chương 684 Jan-02-17
Chương 683 Jan-02-17
Chương 682 Jan-02-17
Chương 681 Jan-02-17
Chương 680 Jan-02-17
Chương 679 Jan-02-17
Chương 678 Jan-02-17
Chương 677 Jan-02-17
Chương 676 Jan-02-17
Chương 675 Jan-02-17
Chương 674 Jan-02-17
Chương 673 Jan-02-17
Chương 672 Jan-02-17
Chương 671 Jan-02-17
Chương 670 Jan-02-17
Chương 669 Jan-02-17
Chương 668 Jan-02-17
Chương 667 Jan-02-17
Chương 666 Jan-02-17
Chương 665 Jan-02-17
Chương 664 Jan-02-17
Chương 663 Jan-02-17
Chương 662 Jan-02-17
Chương 661 Jan-02-17
Chương 660 Jan-02-17
Chương 659 Jan-02-17
Chương 658 Jan-02-17
Chương 657 Jan-02-17
Chương 656 Jan-02-17
Chương 655 Jan-02-17
Chương 654 Jan-02-17
Chương 653 Jan-02-17
Chương 652 Jan-02-17
Chương 651 Jan-02-17
Chương 650 Jan-02-17
Chương 649 Jan-02-17
Chương 648 Jan-02-17
Chương 647 Jan-02-17
Chương 646 Jan-02-17
Chương 645 Jan-02-17
Chương 644 Jan-02-17
Chương 643 Jan-02-17
Chương 642 Jan-02-17
Chương 641 Jan-02-17
Chương 640 Jan-02-17
Chương 639 Jan-02-17
Chương 638 Jan-02-17
Chương 637 Jan-02-17
Chương 636 Jan-02-17
Chương 635 Jan-02-17
Chương 634 Jan-02-17
Chương 633 Jan-02-17
Chương 632 Jan-02-17
Chương 631 Jan-02-17
Chương 630 Jan-02-17
Chương 629 Jan-02-17
Chương 628 Jan-02-17
Chương 627 Jan-02-17
Chương 626 Jan-02-17
Chương 625 Jan-02-17
Chương 624 Jan-02-17
Chương 623 Jan-02-17
Chương 622 Jan-02-17
Chương 621 Jan-02-17
Chương 620 Jan-02-17
Chương 619 Jan-02-17
Chương 618 Jan-02-17
Chương 617 Jan-02-17
Chương 616 Jan-02-17
Chương 615 Jan-02-17
Chương 614 Jan-02-17
Chương 613 Jan-02-17
Chương 612 Jan-02-17
Chương 611 Jan-02-17
Chương 610 Jan-02-17
Chương 609 Jan-02-17
Chương 608 Jan-02-17
Chương 607 Jan-02-17
Chương 606 Jan-02-17
Chương 605 Jan-02-17
Chương 604 Jan-02-17
Chương 603 Jan-02-17
Chương 602 Jan-02-17
Chương 601 Jan-02-17
Chương 600 Jan-02-17
Chương 599 Jan-02-17
Chương 598 Jan-02-17
Chương 597 Jan-02-17
Chương 596 Jan-02-17
Chương 595 Jan-02-17
Chương 594 Jan-02-17
Chương 593 Jan-02-17
Chương 592 Jan-02-17
Chương 591 Jan-02-17
Chương 590 Jan-02-17
Chương 589 Jan-02-17
Chương 588 Jan-02-17
Chương 587 Jan-02-17
Chương 586 Jan-02-17
Chương 585 Jan-02-17
Chương 584 Jan-02-17
Chương 583 Jan-02-17
Chương 582 Jan-02-17
Chương 581 Jan-02-17
Chương 580 Jan-02-17
Chương 579 Jan-02-17
Chương 578 Jan-02-17
Chương 577 Jan-02-17
Chương 576 Jan-02-17
Chương 575 Jan-02-17
Chương 574 Jan-02-17
Chương 573 Jan-02-17
Chương 572 Jan-02-17
Chương 571 Jan-02-17
Chương 570 Jan-02-17
Chương 569 Jan-02-17
Chương 568 Jan-02-17
Chương 567 Jan-02-17
Chương 566 Jan-02-17
Chương 565 Jan-02-17
Chương 564 Jan-02-17
Chương 563 Jan-02-17
Chương 562 Jan-02-17
Chương 561 Jan-02-17
Chương 560 Jan-02-17
Chương 559 Jan-02-17
Chương 558 Jan-02-17
Chương 557 Jan-02-17
Chương 556 Jan-02-17
Chương 555 Jan-02-17
Chương 554 Jan-02-17
Chương 553 Jan-02-17
Chương 552 Jan-02-17
Chương 551 Jan-02-17
Chương 550 Jan-02-17
Chương 549 Jan-02-17
Chương 548 Jan-02-17
Chương 547 Jan-02-17
Chương 546 Jan-02-17
Chương 545 Jan-02-17
Chương 544 Jan-02-17
Chương 543 Jan-02-17
Chương 542 Jan-02-17
Chương 541 Jan-02-17
Chương 540 Jan-02-17
Chương 539 Jan-02-17
Chương 538 Jan-02-17
Chương 537 Jan-02-17
Chương 536 Jan-02-17
Chương 535 Jan-02-17
Chương 534 Jan-02-17
Chương 533 Jan-02-17
Chương 532 Jan-02-17
Chương 531 Jan-02-17
Chương 530 Jan-02-17
Chương 529 Jan-02-17
Chương 528 Jan-02-17
Chương 527 Jan-02-17
Chương 526 Jan-02-17
Chương 525 Jan-02-17
Chương 524 Jan-02-17
Chương 523 Jan-02-17
Chương 522 Jan-02-17
Chương 521 Jan-02-17
Chương 520 Jan-02-17
Chương 519 Jan-02-17
Chương 518 Jan-02-17
Chương 517 Jan-02-17
Chương 516 Jan-02-17
Chương 515 Jan-02-17
Chương 514 Jan-02-17
Chương 513 Jan-02-17
Chương 512 Jan-02-17
Chương 511 Jan-02-17
Chương 510 Jan-02-17
Chương 509 Jan-02-17
Chương 508 Jan-02-17
Chương 507 Jan-02-17
Chương 506 Jan-02-17
Chương 505 Jan-02-17
Chương 504 Jan-02-17
Chương 503 Jan-02-17
Chương 502 Jan-02-17
Chương 501 Jan-02-17
Chương 500 Jan-02-17
Chương 499 Jan-02-17
Chương 498 Jan-02-17
Chương 497 Jan-02-17
Chương 496 Jan-02-17
Chương 495 Jan-02-17
Chương 494 Jan-02-17
Chương 493 Jan-02-17
Chương 492 Jan-02-17
Chương 491 Jan-02-17
Chương 490 Jan-02-17
Chương 489 Jan-02-17
Chương 488 Jan-02-17
Chương 487 Jan-02-17
Chương 486 Jan-02-17
Chương 485 Jan-02-17
Chương 484 Jan-02-17
Chương 483 Jan-02-17
Chương 482 Jan-02-17
Chương 481 Jan-02-17
Chương 480 Jan-02-17
Chương 479 Jan-02-17
Chương 478 Jan-02-17
Chương 477 Jan-02-17
Chương 476 Jan-02-17
Chương 475 Jan-02-17
Chương 474 Jan-02-17
Chương 473 Jan-02-17
Chương 472 Jan-02-17
Chương 471 Jan-02-17
Chương 470 Jan-02-17
Chương 469 Jan-02-17
Chương 468 Jan-02-17
Chương 467 Jan-02-17
Chương 466 Jan-02-17
Chương 465 Jan-02-17
Chương 464 Jan-02-17
Chương 463 Jan-02-17
Chương 462 Jan-02-17
Chương 461 Jan-02-17
Chương 460 Jan-02-17
Chương 459 Jan-02-17
Chương 458 Jan-02-17
Chương 457 Jan-02-17
Chương 456 Jan-02-17
Chương 455 Jan-02-17
Chương 454 Jan-02-17
Chương 453 Jan-02-17
Chương 452 Jan-02-17
Chương 451 Jan-02-17
Chương 450 Jan-02-17
Chương 449 Jan-02-17
Chương 448 Jan-02-17
Chương 447 Jan-02-17
Chương 446 Jan-02-17
Chương 445 Jan-02-17
Chương 444 Jan-02-17
Chương 443 Jan-02-17
Chương 442 Jan-02-17
Chương 441 Jan-02-17
Chương 440 Jan-02-17
Chương 439 Jan-02-17
Chương 438 Jan-02-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị